En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Halmstad/Hylte


SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte

är ett myndighetsövergripande team bestående av en teamkoordinator, fem handledare samt en representant från vardera Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt vuxenpsykiatrin. Individsamverkansteamet ska stödja individer mellan 18-64 år som är långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, långtidsberoende av ekonomiskt bistånd, är långtidssjukskrivna eller står helt utanför de ordinarie systemen och som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Teamets uppdrag är att stödja deltagarna i processen att nå arbete, studier eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Insatserna riktas till individer som är i behov av samordnad rehabilitering för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera.

Målsättningen för teamet är att underlätta för individen med en gemensam och överlappande rehabiliteringsprocess utifrån modellen supported employment. Handledarna arbetar fortlöpande med ett 20-tal deltagare/handledare utifrån modellen som anpassas individuellt efter var deltagares önskemål och behov.
För att bli aktuell som deltagare i Individsamverkansteamet kontaktas teamkoordinatorn, antingen av individen själv, genom myndighets-/vårdgivarkontakt eller anhörig. Ett första möte bokas in där informationsutbyte sker och om individen är intresserad skrivs samtycke och ärendet tas upp vid nästa tillfälle då hela teamet samlas. Är individen aktuell för teamets arbete startar processen med samarbetet med handledaren upp.

Du som arbetar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar kring individer som du arbetar med till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Halmstad/Hylte, den finns på Samordningsförbundets hemsida (www.sfhalland.se) eller hos någon av våra myndighets-/vårdgivarrepresentanter. Se också till att individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig med en rekommendation om fortsatt handläggning. Givetvis är både du, antingen själv eller tillsammans med den individ det gäller, välkomna att besöka teamet för att lyfta ärendet.


Om du vill nå individsamverkansteamet kan du kontakta teamkoordinator Heléne Walhed antingen via mail, helene.walhed@halmstad.se, eller på telefon 035-19 29 94.

Skicka blanketten till: 
Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte
Heléne Walhed
Box 230
301 06 Halmstad

Individsamverkansteamets nyhetsbrev:Nyhetsbrev april IST HstdHylte.docx

En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Aktuellt

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Plats:
Kungsbacka