Halmstad/Hylte


SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte

är ett myndighetsövergripande team bestående av en teamkoordinator, fem handledare samt en representant från vardera Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt vuxenpsykiatrin. Individsamverkansteamet ska stödja individer mellan 18-64 år som är långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, långtidsberoende av ekonomiskt bistånd, är långtidssjukskrivna eller står helt utanför de ordinarie systemen och som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Teamets uppdrag är att stödja deltagarna i processen att nå arbete, studier eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Insatserna riktas till individer som är i behov av samordnad rehabilitering för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera.

Målsättningen för teamet är att underlätta för individen med en gemensam och överlappande rehabiliteringsprocess utifrån modellen supported employment. Handledarna arbetar fortlöpande med ett 20-tal deltagare/handledare utifrån modellen som anpassas individuellt efter var deltagares önskemål och behov.
För att bli aktuell som deltagare i Individsamverkansteamet kontaktas teamkoordinatorn, antingen av individen själv, genom myndighets-/vårdgivarkontakt eller anhörig. Ett första möte bokas in där informationsutbyte sker och om individen är intresserad skrivs samtycke och ärendet tas upp vid nästa tillfälle då hela teamet samlas. Är individen aktuell för teamets arbete startar processen med samarbetet med handledaren upp.

Du som arbetar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar kring individer som du arbetar med till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Halmstad/Hylte, den finns på Samordningsförbundets hemsida (www.sfhalland.se) eller hos någon av våra myndighets-/vårdgivarrepresentanter. Se också till att individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig med en rekommendation om fortsatt handläggning. Givetvis är både du, antingen själv eller tillsammans med den individ det gäller, välkomna att besöka teamet för att lyfta ärendet.


Om du vill nå individsamverkansteamet kan du kontakta teamkoordinator Heléne Walhed antingen via mail, helene.walhed@halmstad.se, eller på telefon 035-19 29 94.

Skicka blanketten till: 
Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte
Heléne Walhed
Box 230
301 06 Halmstad

Individsamverkansteamets nyhetsbrev:Nyhetsbrev april IST HstdHylte.docx

Aktuellt

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Ägarsamråd
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Samordningsförbundet i Halland