En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Laholm


SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet i Laholm

är ett konsultativt myndighetsteam. IST Laholm arbetar med att utveckla en arbetsmetod mellan det konsultativa myndighetsteamet och kommunens Arbetsmarknadsinsatser (AMI/JobbLaholm) för att ge en samlad bild och samsyn kring personer med komplexa problem. JobbLaholm arbetar efter en modell med kartläggning, vägledning och coachning som baseras på metoden Supported Employment.

 
Handläggarna i teamet kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ekonomiskt bistånd och JobbLaholm Laholms kommun, Primärsjukvården samt Vuxenpsykiatrin. I teamet finns även en coach/arbetsmarknadsutredare som arbetar operativt med ca 20 deltagare och finns sida vid sida med deltagaren under resan mot egen försörjning.
 
Målgruppen för verksamheten är personer mellan 18-64 år, de står idag långt ifrån arbetsmarknaden men är intresserade av att få hjälp med att prova vad som kan vara möjligt för dem. Personerna är arbetslösa, långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, långtidssjukskrivna eller står utanför ordinarie system, har ett behov av stöd från flera myndigheter/vårdgivare och där insatser från enbart en av de inblandade parterna inte bedöms kunna tillgodose personens behov.
 
Vägen till IST: Remiss skickas till JobbLaholms Kartläggningsteam med en specifik frågeställning som sedan tas upp i teamet vid behov.  IST-teamet ska fungera som en processtödjande funktion för JobbLaholms deltagare under tiden de är inskrivna på JobbLaholm.
 
Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Laholm som finns på Samordningsförbundet i Hallands hemsida. Se till att även individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Därefter bjuds du som handläggare in till teamet för att dra ditt ärende och förhoppningsvis få med dig en rekommendation om fortsatt handläggning av ärendet.
 
Om du vill nå oss kan du maila till ist.laholm@sfhalland.se eller ringa på 0703-62 47 22. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet eller inom någon annan organisation.
 

En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Aktuellt

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Plats:
Kungsbacka