Paradigm


Projektet:
Paradigm är ett treårigt projekt, mars 2018 till och med februari 2021. Projektägare är Samordningsförbundet i Halland med finansiering av Europeiska socialfonden (ESF)
 
Paradigms målgrupp:
Unga kvinnor och män (18-29 år) med funktionsvariationer[i], funktionsnedsättning[ii] och/eller psykisk ohälsa, med behov av stöd i studier eller till att nå arbete eller studier.
 
Paradigm riktar sig till unga som är beviljade aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång eller på grund av nedsatt arbetsförmåga, är långtidsarbetslösa, är aktuella hos kommunernas arbetsmarknadsenheter eller som inte finns i någon ersättningsform idag eller har någon kontakt med myndighet, men har behov av stöd.

Paradigms verksamhet finns i Halmstad, Hylte och Laholm.
 
Paradigms mål:
Fler som är långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier och uppleva bättre hälsa. Fler som går på gymnasiet ska fullfölja sina studier och nå gymnasiebehörighet.
 
Paradigms syfte:
Projektet syftar till att få unga vuxna att få ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga att vara delaktig i samhället och bli självförsörjande i större utsträckning.
 
Upplägg:
Paradigm erbjuder deltagarna individuella processer samt ett aktivitetsprogram som tas fram av unga vuxna för unga vuxna genom PAR[iii] i syfte att få ökad hälsa och mer redo fr arbetsmarknaden.
Vi erbjuder bland annat gruppaktiviteter som handlar ökad omvärldskunskap om samhället och arbetslivet. Studiebesök på företag. Föreläsare kring olika områden. Hälsofrämjande insatser som till exempel fysisk aktivitet och ett lärande kring kost, hälsa och ekonomi.

Digitalisering är också en central del i projektet och programinnehållet. Vi har ett avtalat samarbete med Högskolan i Halmstad i verksamheterna Fab Lab och Digitalt Laborativt Center (DLC) där vi har tillgång till digitala handledare. Fab Lab kan beskriva som en digital slöjdsal med ett brett utbud av utrustning och en stor digital kännedom. DLC är en högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kultur och kreativitet.  
 
Deltagaren kan under tiden i Paradigm även få individuellt stöd i sina gymnasiestudier.  
 
Alla deltagare ska ges stöd till att samla sitt nätverk och göra en Samordnad Individuell Plan (SIP) som handledarna under tiden i projektet stöttar deltagaren att aktivt arbeta med och följa upp.
 
Paradigm stöttar deltagaren till att få praktikplats/jobb eller komma in i studier enligt modellen Supported Employment[iv]. Metoden innefattar även stöd till arbetsgivaren.
 
Deltagarna kan vara inskrivna i Paradigm i upp till 60 veckor. Den långa programtiden syftar till att deltagaren ska kunna få stöd av arbetskonsulenten även en tid efter att hen har kommit ut i arbete eller studier.

Remiss till Paradigm: 
För att delta i Paradigm ansöker man på remissblankett som du hittar under Samverkansguide - Remisser/blanketter. 

Mer information hittar du på: 
www.paradigmhalland.se 

  
Kontaktuppgifter Paradigm:

paradigm@sfhalland.se

Ulrika Lindberg, projektledare/arbetskonsulent 0725 62 40 60  ulrika.lindberg@sfhalland.se
Daniel Dömer, arbetskonsulent 0731 48 94 07 daniel.domer@sfhalland.se
Susanne Troff, arbetskonsulent 0723 23 40 60 susanne.troff@sfhalland.se

 


[i] Med funktionsvariationer menar vi en avvikelse från normen gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid.
 

[ii] Med funktionsnedsättning menar vi att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Paradigms målgrupp är främst kvinnor och män (18-29 år) med behov av särskilt stöd att nå arbete/studier eller fullfölja sin gymnasieutbildning.
 

[iii] PAR = Participatory Action Research. Ett förhållningssätt som betonar deltagande och ska mynna ut i konkreta åtgärder för en förändring.
 

[iv] Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Handledarna kommer även att arbeta utifrån metoderna Supported Education (stöd att lyckas med sin utbildning) och Supported Training (stöd utformat till personer som står längre från arbetsmarknaden).
 
 

Aktuellt

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: -Vilket stöd behöver kommunerna? Workshop med MUCF
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Är du chef till en av våra duktiga arbetsplatsambassadörer?
Plats:
Folkets Hus i Varberg