Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat.

Individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsörjning och välmående hos hallänningar. Individsamverkansteamen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.
Teamen består av representanter från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionens öppenvård psykiatri/närsjukvård för effektiv samordning. 
Teamets uppdrag är att stödja deltagarna i processen att nå förmåga att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, arbete, studier eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Varje individs rehabiliteringsprocess ska få vara unik och teamet gör kontinuerliga avstämningar för att ge varje individ bäst förutsättningar för att komma vidare i sin rehabiliteringsprocess antingen i ordinarie utbud av insatser eller genom teamet.

I vårt arbete med att utveckla våra individsamverkansteam har vi arbetat fram en gemensam process med avstämningar var tredje månad.

Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) är både nationellt i Danmark och internationell jämförelse
hittills den mest omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete.
Forskningsprojektet inleddes 2011 och datainsamlingen var klar i slutet av 2016. Forskningsprojektet har utvecklat indikatorer för arbetsmarknadsberedskap baserat på nationella och internationella studier. Indikatorerna är testats i fyra år. Gemensamma nämnaren för de valda indikatorerna är att de är möjliga att påverka med olika ansträngningar.

Resultaten visar att dessa indikatorer kan spegla om en person rör sig närmare ett arbete samt vilka områden som personen behöver utveckla. Uppföljningar sker kontinuerligt. på såväl individ som grupp nivå.

I vårt arbete har vi samarbetet med samordningsförbundet Sjuhärad och översatt det danska materialet.

Datum: 2019-10-11 publicerad av Fredrik Tågsjö

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg