Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Förnyat Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP

Samordningsförbundet har tillsammans med Skoopi Halland tecknat ett nytt IOP-avtal.

Skoopi Halland är den regionala medlemsföreningen för arbetsintegrerande social företag (ASF). Det finns åtta ASF i länet och tillsammans har de 75 anställda och nästan lika många som arbetsprövar på företagen.

Syftet med IOP är att ge möjligheter till individuellt stöd och handledning för anställda och praktikanter på Skoopi Hallands medlemsföretag för att förbättra deras arbetsförmåga. Genom insatserna stärker individerna sin kompetens, sitt självförtroende och anställningsbarhet.

Målet är att genom individuellt stöd och handledning för anställda och praktikanter på Skoopi Hallands medlemsföretag på sikt medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.

Samordningsförbundet i Halland är partssammansatt av Hallands kommuner, Region Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Skoopi Halland och Samordningsförbundet i Halland blir i och med detta avtal partners. Detta innebär att ansvaret delas av avtalsparterna.

Effekter av avtalet knyter de arbetsintegrerande sociala företagen närmare varandra och stärker Skoopi Hallands roll som en samlad kraft för ASF i länet. Avtalet stärker också nätverket och utbytet mellan ASF.

Genom avtalet med Skoopi Halland knyts partnerskap med en aktör som har stor och egenförvärvad kompetens kring den sociala ekonomin och ASF:s vardag. Skoopi Halland har också god kännedom om människor i rehabiliteringsprocessen och de representerar målgruppen. I och med partnerskapet kan insatserna präglas av jämbördighet, insikt och ömsesidig respekt.

Partnerskapet med Skoopi Halland och förbundet kan också medverka till att samarbetet mellan ASF och förbundets respektive parter underlättas.

Vi vill med detta partnerskap medverka till att utveckla ett jämlikt och jämställt Halland och utveckla former och modeller som än bättre tillvaratar mångas engagemang och inflytande i arbetsliv och ökat samhällsdeltagande.

Vi vill även initiera och stödja utvecklingsinsatser inom idéburet entreprenörskap samt bidra till att utveckla sociala och kulturella innovationer.

bild handslag