SIP

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN – SIP 

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.
Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska ha det övergripande ansvaret
  • om andra myndigheter ska involveras
  • hur planen ska följas upp


Initiativet kan komma från flera håll

Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av dig själv, någon av dina närstående (om du godkänner det) eller personal inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Om du själv önskar att en plan tas fram ber du någon du har kontakt med inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten att kalla till en gemensam planering.
 

Så här kan du förbereda dig

Tillsammans med personal från hälso- och sjukvård eller socialtjänst går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen. Om du vill att någon närstående ska vara med i planeringen kan din kontakt hjälpa till att bjuda in dem. När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp får du skriva under ett medgivande till att de personer som är med i planeringen får utbyta information om det som diskuterats.
 

Det här händer efter planeringen

Efter planeringen får du (och om du vill, även dina närstående):

  • kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din individuella plan
  • en kopia av den individuella planen
  • en beskrivning av hur och när den individuella planen ska följas upp.


Vad säger lagen om individuell plan?

Hälso- och sjukvård och socialtjänst har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen ska göras tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Skrivningen om individuell plan hittar du i Hälso- och sjukvårdslagen, 3f§ samt Socialtjänstlagen 2 kap, 7§.
 
Alla som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård.
Rätten till en SIP regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.
 

Var hittar man blanketter?

Blanketter för SIP-möte gällande barn och unga samt vuxna finns att ladda hem från Region Hallands Extranät. Där hittar ni utförligare information om SIP och det arbete som görs i Halland. Önskar du en skriftlig kallelse så hittar du ett exempel här: mall för kallelse till SIP.docx

Aktuellt

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer