Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Mål/Syfte

”Att samordna” betyder att man anpassar två eller flera saker till varandra, dvs att koordinera uppgifter eller uppdrag. ”Att samverka” betyder att man jobbar mot ett gemensamt mål. 

 

Så enkelt förklarat är Samordningsförbundet den enhet som (samordnar) koordinerar och styr uppdrag (en samverkan) mellan våra samverkanspartners: 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna och Region Halland, mot ett gemensamt mål!

Gemensamt mål

Vårt gemensamma samverkansmål är att de individer vi stöttar ska ha så självständiga liv som möjligt och kunna försörja sig själva.

I alla våra samverkansprojekt riktar vi oss till individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som möjliggör att de kommer in på arbetsmarknaden.

Målgrupperna är:

 • Unga vuxna (18-29 år) utanför arbetslivet
 • Långtidssjukskrivna
 • Långtidsarbetslösa
 • Långtidsberoende av försörjningsstöd

Gemensamt för våra målgrupper är att:

 • De har behov av samordnade insatser från två eller fler myndigheter.
 • Insatserna syftar till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller uppnå egen försörjning.
 • Insatserna finns inom de samverkande parternas kompetens.

På Samordningsförbundet driver vi också projekt som har som mål att sprida kunskap, samt att inspirera till fortutbildning och att lyfta nyheter inom området.

Vi jobbar också för att nå ut till dig som är arbetsgivare i Halland, med målet att minska glappet mellan personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och er som skapar arbetstillfällen.

Fördjupning

 • Utveckla – arbeta fram nya metoder för att göra rehabiliteringen mer effektiv.
 • Samordnad rehabilitering – knyter myndigheter närmare varandra och genom samordnad finansiering utgöra kittet i välfärden.
  Individer – Förbundet ska arbeta med hallänningar vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig och i de ordinarie samverkansformerna, utan behöver en bredare verktygslåda.
 • Ökar förmågan till arbete/egen försörjning – Förbundet ska stödja individer att förbättra sin hälsa och att förflytta sig inom välfärdssystemen, med mål att sträva mot arbete/studier alternativt att få rätt ersättningsform.
 • Inkluderande arbetsliv – Förbundet vill medverka till att utveckla arbetslivet så att alla individer kan tillhöra och tillföra något utifrån sina förutsättningar i arbetslivet.