Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Organisation

Samordningsförbundet i Halland leds och stöttas av styrelsen som består av ledamöter från medlemsorganisationerna. Kansliet består av förbundschefen som är ansvarig tjänsteman samt verksamhetsutvecklaren som bistår med att utveckla insatserna.

Berednings- och Utvecklingsgruppen leds av förbundschefen  och består av tjänstepersoner från parternas organisationer och ansvarar för att identifiera behov av insatser och i övrigt skapa förutsättningar för kommunikation och implementering i egen organisation samt utvecklingsfrågor på länsplanet inom förbundets område.

Insatser som förbundet finansierar leds av en styrgrupp med resultat- och budgetansvar som rapporterar till förbundsstyrelsen.

Styrelseledamöter 2024:

Ordförande:

Linda Biltmark, Försäkringskassan

Vice ordförande

Helene Andersson, Region Halland

Ordinarie:

Thomas Fager, Arbetsförmedlingen

Christofer Lundholm, Halmstads kommun

Filip Zackrisson, Varbergs kommun

Kim Johansen, Falkenbergs kommun

Angela Magnusson, Laholms kommun

Hanna Kjellin, Hylte kommun

Magdalena Sundqvist, Kungsbacka kommun

Ersättare

Mikael Sturesson, Arbetsförmedlingen

Micael Nilsson, Halmstads kommun

Peter Svensson-Stoltz, Varbergs kommun

Katrin Carlsson, Falkenbergs kommun

Helena Nyborg, Kungsbacka kommun

Hanna Fjordebring,  Försäkringskassan

Margit Bik, Region Halland

Lars Lindström, Laholms kommun

Solbritt Karlsson, Hylte kommun

Styrelsen

Samordningsförbundets högsta beslutande organ är förbundsstyrelsen, som består av representanter för de fyra huvudmännen. Från kommunerna och regionen utses ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politiska mandatfördelning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av chefstjänstemän. Styrelsen ska underlätta samverkan mellan huvudmännen kring arbetslivsinriktad rehabilitering, och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Inför varje nytt verksamhetsår fastställer styrelsen en verksamhetsplan och beslutar om budget. Styrelsen sammanträder ca 8 gånger per år, och datum för dessa möten hittar du i Kalendern.
Till grund för verksamheten i styrelsen ligger Lagen om finansiell samordning, samt den förbundsordning styrelsen fattat beslut om (se nedan).

Berednings- och Utvecklingsgruppen

Berednings- och utvecklingsgruppen (BUG) formeras av representanter från de lokala samverkansparterna i förbundet. Beredningsgruppen är ett forum på länsplanet för den strategiska utvecklingen av samverkan inom förbundets område. Den har ett ansvar för omvärldsbevakning och analys av nya förutsättningar och behov. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör den en viktig mötesplats för frågor som rör strategisk utveckling av samverkan. Berednings- och utvecklingsgruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschef vid förankring i och kommunikation med respektive parter och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller ansökan om medel.

 

I Berednings- och utvecklingsgruppen finns både ett lokalt perspektiv och ett helhetsperspektiv. Medlemmarna representerar både sin egen organisation och hela Samordningsförbundet. Samtliga medlemmar i Berednings- och utvecklingsgruppen kan anmäla ärenden till beredningens möten.

 

Berednings- och utvecklingsgruppen lyfter fram förslag till lämpliga insatser, målgrupper för insatser. Gruppen är utvecklingsorienterad med fokus på utvecklingsområden inom arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan och kan initiera behovsanalyser. Gruppen är proaktiv i att bevaka parternas uppdrag och eventuella konsekvenser vid förändringar samt att bidra med kunskaper för att motverka parallella processer inom arbetsområdet.

 

Berednings- och utvecklingsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till styrelsen. Den ser till att inkomna ansökningar fyller formella krav, prioriterar användningen av medel och avger yttrande till styrelsen.

 

Gruppen kan fungera som ett bollplank om någon part vill testa en idé och/eller påbörja en ansökan om medel – gärna i tidigt skede.

 

Berednings- och utvecklingsgruppen delges styrelseprotokoll, slutrapporter från projekt och insatser, utvärderingar och annan information av betydelse.

 

Berednings- och utvecklingsgruppen kan utgöra en samarbetsyta för externa aktörer, exempelvis ESF-rådet, Högskolan i Halmstad mm. Vid behov kan det inom gruppen skapas arbetsgrupper kring specifika frågor/områden.

 

Ordförande:
Samuel Grahn, förbundschef

 

Representanter

Mats Emanuelsson, Arbetsförmedlingen
Janet Harrysson, Region Halland
Frida Lindh, Region Halland
Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Karin Zetterman, Kungsbacka kommun
Henrik Johansson, Varbergs kommun
Josef Önnhed, Falkenbergs kommun
Emma Thor, Hylte kommun
Bobby Svitzer, Halmstad Kommun
Ulrika Lövgren Volden, Laholms kommun