Ansökan om medel


ansökan om medel

Genom tiderna har de bästa idéerna på utveckling kommit av personer som upplevt ett problem från nära håll. Dagens psykvård har inte alltid sett likadan ut. Någon kom på att när patienterna fick röra på sig blev de friskare i psyket. Finns det något i i din vardag på jobbet som du funderar över om det kan göras annorlunda? Ställer ni fel frågor? Kanske rätt frågor men i fel ordning? Saknas det ett "verktyg" i det ni har tillgång till i tjänsten? Saknas det kunskap som du tror skulle göra skillnad? Dina tankar är kanske mer omvälvande än exemplen. Ge dem en chans med en ansökan.

Vem kan söka?

Alla som arbetar inom någon av våra medlemsorganisationer kan söka projekt. Det är förstås viktigt att ha stöd för sin ansökan inom den egna organisationen, och att din representant i beredningsgruppen väl känner till din idé.

Vad krävs?

För att kunna ansöka om medel till insatser behöver ni ta fram en genomarbetad projektansökan enligt vår mall, och de finns här. Ni kan redan från början få stöd av processledaren i arbetet med att forma ett bra projekt och att ta fram en bra ansökan. Maila förbundschefen på samuel.grahn@sfhalland.se om ni behöver komma i kontakt med oss.

Dokument Ansökan om medel (PDF)

Dokument Ansökan om medel (DOC)

Pågående projekt

Växa

Växa ska erbjuda förrehabiliterande insatser som syftar till att förbereda och motivera individen för existerande arbetsmarknadsinsatser, idag saknas i allt större utsträckning.  Växa omfattar en bukett av olika aktiviteter av förrehabiliterande karaktär som löpande kommer att ge intressanta resultat och lärdomar.
AF, FK och kommunernas försörjningsstöd, vittnar många om att allt fler individer befinner sig i ett tillstånd där de inte ens är redo för klassiska arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
Detta blir än mer allvarligt sett i ljuset av den utveckling som skett under framförallt det senaste året där inskrivna arbetslösa tillhörande så kallade utsatta grupper ökar relativt övriga inskrivna arbetslösa. En av de huvudsakliga orsakerna till denna utveckling är att fler och fler individer uppvisar en mer sammansatt problematik vilket i sin tur gör att de verksamheter som idag finns för att hjälpa individerna åter mot arbete/ studier, inte riktigt förmår fånga upp alla dessa individer.
Målgrupp för Växa befinner sig än längre från arbetsmarknaden inte minst på grund av att arbetsmarknaden idag präglas av högre krav än tidigare både vad gäller teoretisk, praktisk och social kompetens.  

Varje kommun som deltar i växa kommer att utforma insatsen utifrån lokala föutsättningar.

Växas huvudfokus vad gäller uppföljning kommer att vara på den deltagande individens förflyttning närmare gängse arbetsrehabiliterande insatser och arbete. Växas syfte, att förbereda och motivera individen inför efterföljande aktiviteter, gör att deltagarnas inre utveckling vad gäller exempelvis motivation, känsla av sammanhang och förmåga att agera, är viktigare att fånga upp än den yttre. Vi kommer därför att använda oss av deltagarnas egen självskattning utifrån en standardiserad blankett som utgångspunkt för att skapa ett individläge vid början av en anvisningsperiod samt även se om vi i myndighetssystemen kan se en rörelse närmare ordinarie arbetsrehabiliteringsinsatser/arbete.

VÄXA huvudansökan.docx

 

Individsamverkansteam i Kungsbacka

Under hösten 2013 startade även Individsamverkansteam i Kungsbacka som finansieras av förbundet. I kungsbacka bedöms att 100-150 personer kan vara aktuella för insatser genom teamet. Processen är liknande den i Falkenbergs team (se ovan). De personella resurserna är Försäkringskassehandläggare och socialsekreterare på 50 %, Arbetsförmedlare med behörighet att fatta beslut om lönesubventionerade anställningar och arbetslivskonsulent på 75 % samt en teamkoordinator på 100 %. Region Halland finns också med i teamet och går in i projektet med konsultativa insatser. Syftet med teamet är att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att nå arbetsmarknaden samt förstärka och utveckla samverkansformer mellan deltagande aktörer.
Delrapport 1, Delrapport 2

Individsamverkansteamet i Varberg

I mars 2014 startade Individsamverkansteamet i Varberg. I sin storlek, form och uppbyggnad påminner det mycket om teamet i Kungsbacka.

Individsamverkansteam i Falkenberg

Under sommaren 2013 startade länets första Individsamverkansteam I Falkenberg. Grundbemanningen är 25 % för kompetenserna Försäkringskassehandläggare, arbetsförmedlare/SIUS, socialsekreterare, FAMI-handläggare, arbetsterapeut (Reg Halland), sjuksköterska/kurator (Reg Halland). Därtill kommer en teamkoordinator med 50 %. Syftet för teamet är “att genom Individsamverkansteamet får deltagaren hjälp att formulera sina mål och stöd i förändringsprocessen mot bättre hälsa och arbete. Teamet organiserar sitt arbete mot en gemensam handlingsplan för individen och uppdraget är att utreda och bedöma individens behov, samordna rehabiliteringsinsatserna samt ha en processtödjande funktion under rehabiliteringsprocessen.” Teamet ska bedriva rehabiliterande och kompetenshöjande arbete för målgruppen med tillgång till alla samarbetspartners resurser, skapa långsiktiga planeringar i samsyn mellan deltagare och berörda myndigheter samt utveckla nya arbetsmetoder för rehabilitering i samverkan.
Delrapport 1

Individsamverkansteam i Halmstad/Hylte

I mars 2014 startade Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte. Detta teamet skiljer sig från de andra Individsamverkansteamen i sin struktur och uppbyggnad. Det finns ett konsultativt team som finns på plats en dag i veckan från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och kommunerna (Halmstad representerar). Därutöver består teamet av fem handledare och en teamkoordinator som arbetar enligt metoden IPS (Supported Employment/Education) tillsammans med deltagarna för att nå ett arbete eller studier. Högskolan i Halmstad följeforskar i detta projekt.
Delrapport 1

Individsamverkansteamet i Laholm

I maj 2014 startade Individsamverkansteamet i Laholm. I sin storlek, form och uppbyggnad påminde det i starten mycket om teamet i Falkenberg. Efter hand har det inlemmats i ordinarie processer i det kommunala Jobb Laholm, där teamets har en mer konsultativ uppgift och förbundet finansierar en handledare med operativ roll.

 

Exempel på AVSLUTADE projekt

Salut Halland

Vårdcentralen på bostadsområdet Andersberg i Halmstad och Region Halland ansökte om och beviljades medel för att kartlägga behovet av utökad samverkan på lokalt plan i området under 2012. Förbundet beviljade medel för en ettårig projektledartjänst från och med april 2012 som under hösten presenterade sin färdigställda kartläggning vilket resulterade i en ny, utökad ansökan inför mars 2013-mars 2016. Denna ansökan beviljades och möjliggjorde för förbundet att finansiera ett lokalt placerat team i bostadsområdet innehållande projektledare, socialarbetare, arbetsförmedlare, hälsosamordnare och språklärare. Teamet arbetar tillsammans i olika konstellationer utifrån deltagarens behov.
 

Noll-placerade

Under 2012 genomfördes ett pilotprojekt i södra Halland (LFC Halmstad) på initiativ av Försäkringskassan på central nivå. Målgruppen är de så kallade ”noll-placerade”, de som uppbär försörjningsstöd och samtidigt har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst.Flera rapporter har visat att ansvariga myndigheter var för sig har svårt att på ett effektivt sätt stödja individerna eftersom det saknas ett välfungerande strukturerat arbetssätt mellan myndigheterna. Projektets syfte var att utveckla dessa samarbetsformer. Projektet föll väl ut, men det bedömdes behövas mer tid för att implementera behoven hos alla berörda myndigheter – kommun, Försäkringskassan och Region Halland. Därför finansierar förbundet en implementeringsperiod med sammanlagt 1,75 heltidstjänst på kommuner och Försäkringskassa.
Resultat: Handläggarna på försörjningsstödsenheterna har ett mer aktivt förhållningssätt än tidigare gentemot sjukskrivna personer. Vårdenheter är mer involverade i deltagarnas rehabilitering och ett konkret och handfast samarbete har startats tillsammans med psykiatrin. Ett flertal deltagare har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning.

Slutrapporten


Steget vidare

Steget vidare startade i februari 2013. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 20 år som av olika anledningar inte kan, vill eller har förmågan att tillgodogöra sig den ordinarie gymnasieskolan och därmed har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. Dessa ungdomar har ingen gymnasieutbildning eller har ofullständiga betyg samt saknar ofta den vardagskompetens som krävs för att uppfylla arbetsmarknadens krav och förväntningar. Den aktuella gruppen ungdomar har det extra svårt att komma in på arbetsmarknaden och skulle därför behöva fångas upp i ett tidigt skede och erbjudas stöd och hjälp att hitta sin väg i livet. Problematiken är att det inte har funnits ett genomtänkt, strukturerat och individuellt anpassat arbetssätt där individens mål och förutsättningar styr de olika insatser som myndigheterna erbjuder.
En handledare med pedagogkompetens och en handledare från social omsorg har tillsammans arbetat i projektet. Barn-och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har beslutat att avsätta medel för att driva projektet ytterligare två år. Högskolan i Halmstad följeforskar i projektet.

Slutrapporten

 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg