Halmstad/Hylte

 

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.

 

INDIVIDSAMVERKANSTEAMET HALMSTAD/HYLTE
är ett team bestående av en teamkoordinator, representanter från vardera Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, vuxenpsykiatrin, Hylte kommun samt fyra handledare. Individsamverkansteamet (IST) stödjer individer mellan 18-64 år som är långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, långtidsberoende av ekonomiskt bistånd eller är långtidssjukskrivna och som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Teamets uppdrag är att stödja deltagarna i processen att nå förmåga att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, arbete, studier eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Insatserna riktas till individer som är i behov av samordnad rehabilitering för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera.
Målsättningen för teamet är att underlätta för individen med en gemensam och överlappande rehabiliteringsprocess. Handledarna arbetar fortlöpande med ett 20-tal deltagare/handledare och processen anpassas individuellt efter var deltagares behov. Har deltagaren behov av förrehabiliterande insatser påbörjas processen med ett 16-veckors program, Heja. Heja! utgår från ett hälsofrämjande perspektiv där du ökar din kunskap om hälsa och välmående genom samtal i både grupp och individuellt samt genom praktiska aktiviteter.

För att bli aktuell för deltagande i IST ska en ordinarie handläggare eller vårdgivarrepresentant skicka in en remiss till teamet. Se kontaktuppgifter nedan

Du som arbetar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar kring individer som du arbetar med till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Halmstad/Hylte, den finns på Samordningsförbundets hemsida (www.sfhalland.se) eller hos någon av våra myndighets-/vårdgivarrepresentanter. Se också till att individen skriver under remissen/blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig med en rekommendation om fortsatt handläggning. Givetvis är både du, antingen själv eller tillsammans med den individ det gäller, välkomna att besöka teamet för att lyfta ärendet.

Om du vill nå individsamverkansteamet kan du kontakta teamkoordinator Heléne Walhed antingen via mail, helene.walhed@halmstad.se, eller på telefon 035-19 29 94.

Skicka remissen/konsultationsblanketten till: 
Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte
Heléne Walhed
Box 230
301 06 Halmstad

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Meddelas senare