Introduktion

Introduktion

En presentation av vad SamordningsFörbundet är och dess uppdrag.
Ett samhälle som har så många fungerande och lyckliga individer som möjligt har större möjligheter att utvecklas. Vårt gemensamma mål med alla aktörer är att enskilda individer ska ha så självständiga liv som möjligt och kunna försörja sig själva. SFH finns som samordnande part att maximera respektive myndigheters och aktörers resuser för den enskilda individen. Som parallellt uppdrag driver SFH projekt för metodutveckling för ständiga förbättringar. Det handlar om att sprida kunskap, inspirera till fortutbildning och att ha lyhördhet för nyheter inom området. I uppdraget finns också att nå ut till arbetsgivare för att minska glappet mellan dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och dem som skapar arbetstillfällena. 
För dig som är specialintresserad finns fördjupad information längst ner på sidan. Tipsa oss gärna om du vet forskning och arbeten som är gjorda som fler kan ha nytta av att läsa.
 

” Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.”

 

VÄRDEORD

Utveckla – arbeta fram nya metoder för att göra rehabiliteringen mer effektiv.

Samordnad rehabilitering - knyter myndigheter närmare varandra och genom samordnad finansiering utgöra kittet i välfärden.
Individer – Förbundet ska arbeta med hallänningar vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig och i de ordinarie samverkansformerna, utan behöver en bredare verktygslåda.
Ökar förmågan till arbete/egen försörjning – Förbundet ska stödja individer att förbättra sin hälsa och att förflytta sig inom välfärdssystemen, med mål att sträva mot arbete/studier alternativt att få rätt ersättningsform.
Inkluderande arbetsliv – Förbundet vill medverka till att utveckla arbetslivet så att alla individer kan och tillåts delta utifrån sina förutsättningar i arbetslivet.

Förbundet startade september 2010 och har bedrivit verksamhet sedan våren 2011. Det har tre kärnverksamheter – Individsamverkansteam, Metodutvecklingsprojekt och Kunskapande. Förbundet vill på detta sätt utgöra en tydligare plattform för samverkan mellan de ordinarie verksamheterna i länet.
    Samordningsförbundet består av fyra parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan Region Halland och kommuner. Samordningsförbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse sammansatt av förtroendevalda och tjänstemän från de fyra parterna. Samordningsförbundet har en egen budget där parterna bidrar ekonomiskt med lika delar.
Samordningsförbundet arbetar för att myndigheterna tillsammans arbetar effektivare, samordnar och organiserar sig så att de personer som behöver stöd från flera myndigheter också får det samlade stödet. Huvudmålet med det samordnade stödet är att personerna återställer eller ökar sin funktions- och arbetsförmåga.
Målgruppen har identifierats lokalt och består av personer i förvärvsaktiv ålder. Arbetslinjen är tydlig, men det innebär inte att varje insats måste leda till förvärvsarbete, men det är slutmålet.
Samordningsförbundet skall verka genom de fyra parterna och arbeta på både en strukturell nivå samt för den enskildes bästa. Personal som arbetar på uppdrag av Samordningsförbundet har tillsammans kompetens från de fyra parternas yrkesområde.
Den finansiella samordningen ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Vi kan ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som vi inte har möjlighet till i våra enskilda myndigheter. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bl.a. genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som samordningsförbundet möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en ”rundgång” mellan olika myndigheter. Enligt tidigare utredningar uppgår målgruppen som är i behov av samverkansinsatser till ca fem procent av befolkningen i förvärvsaktiv ålder.
 

SAMVERKANSPARTER

Samverkansparternas ansvarsområden som samordnas
genom Samordningsförbundet i Halland:

Försäkringskassan - svarar för rehabilitering som syftar till att återge försörjnings- och arbetsförmåga
Arbetsförmedlingen - svarar för arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning i syfte att hjälpa till arbete
Kommunerna - har ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver
Region Halland - svarar för medicinsk rehabilitering i syfte att uppnå bästa funktionsförmåga och fysiskt och psykiskt välbefinnande.
    Samordningsförbundet i Halland riktar sig till individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna sker främst genom de befintliga myndigheternas verksamheter.

Exempelvis kan vi:

Ge bättre rehabilitering för personer i yrkesverksam ålder genom att anpassa den till individuella behov i högre grad än myndigheterna kan var för sig.
Bidra till en snabbare och mer effektiv hjälp till personer som hamnat utanför arbetslivet.
Öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i Halland.


Organisation 

Samordningsförbundet i Halland leds och stöttas av styrelsen som består av ledamöter från medlemsorganisationerna förbundschefen som samordnar arbetet i förbundet beredningsgruppen, tjänstemän från medlemsorganisationerna, ansvarar för att identifiera behov av insatser och i övrigt skapa förutsättningar för kommunikation och implementering i egen organisation.
 Samordningsförbundets målgrupper:

• Unga vuxna (18-29 år) utanför arbetslivet
• Långtidssjukskrivna
• Långtidsarbetslösa
• Långtidsberoende av försörjningsstöd

Behoven kan vara:

• Fysiska
• Psykiska
• Sociala
• Arbetsmarknadsmässiga

Gemensamt för målgrupperna är att: 

• De har behov av samordnade insatser från två eller fler myndigheter. 
• Insatserna syftar till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete / uppnå egen försörjning. 
• Insatserna står att finna inom de samverkande parternas kompetens men samverkan innebär minskad rundgång och bättre effekter.
 

Förbundschef:

Samuel Grahn, 0723-228170, samuel.grahn@sfhalland.se
Postadress/Besöksadress:
Samordningsförbundet i Halland
Storgatan 6
302 43 Halmstad

Verksamhetsutvecklare:
Fredrik Tågsjö, 0703-574189, fredrik.tagsjo@sfhalland.se

 

Styrelsen

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland 2016

Samordningsförbundets högsta beslutande organ är förbundsstyrelsen, som består av representanter för de fyra huvudmännen. Från kommunen och landstinget utses ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politiska mandatfördelning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän.
Styrelsen ska underlätta samverkan mellan huvudmännen kring arbetslivsinriktad rehabilitering, och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Inför varje nytt verksamhetsår fastställer styrelsen en verksamhetsplan och beslutar om budget. Styrelsen sammanträder ca 8 gånger per år, och datum för dessa möten hittar du i Kalendern.
Till grund för verksamheten i styrelsen ligger Lagen om finansiell samordning, samt den förbundsordning styrelsen fattat beslut om (se nedan).

Styrelseledamöter 2021:

Helene Andersson, ordförande. Region Halland.
Lars Öhlund, vice ordförande. Arbetsförmedlingen.
Linda Biltmark, ledamot, Försäkringskassan.

Eva Borg, ledamot, Kungsbacka kommun.

Ersättare:

Ove Bengtsson, Laholms kommun.
Eva Pehrsson-Karlsson, Varbergs kommun.
Kerstin Rosell, ledamot. Falkenbergs kommun.
Christofer Lundholm, Halmstads kommun.
Birgitta Årzén, Hylte kommun.
Margit Bik, Region Halland.
Anette Ryberg, Försäkringskassan.
Thomas Fager, Arbetsförmedlingen.

 

Beredningsgruppen

Beredningsgrupp Samordningsförbundet i Halland
Beredningsgruppen är sammansatt av utsedda representanter från de samverkande parterna. Här bereds frågor och ansökningar inför styrelsebeslut.
 

Ordförande:

Samuel Grahn, förbundschef

Representanter:

Thomas Fager, Arbetsförmedlingen
Mikael Sturesson, Arbetsförmedlingen
Lisa Crona, Region Halland
Frida Lindh, Region Halland
Pia Ryberg, Försäkringskassan
Sara Alfredsson, Försäkringskassan
Karin Zetterman, Kungsbacka kommun
Kristina Hedlund och Christina Karlsson, Varbergs kommun
Jane Stensson och Josef Önnhed, Falkenbergs kommun
Jenny Johansson, Hylte kommun
Camilla Samuelsson och Jerker Lago, Halmstad Kommun
Marie Olsson, Laholms kommun
 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg