Laholm


SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet i Laholm

är ett konsultativt myndighetsteam. IST Laholm arbetar med att utveckla en arbetsmetod mellan det konsultativa myndighetsteamet och kommunens Arbetsmarknadsinsatser (AMI/JobbLaholm) för att ge en samlad bild och samsyn kring personer med komplexa problem. JobbLaholm arbetar efter en modell med kartläggning, vägledning och coachning som baseras på metoden Supported Employment.

 
Handläggarna i teamet kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ekonomiskt bistånd och JobbLaholm Laholms kommun, Primärsjukvården samt Vuxenpsykiatrin. I teamet finns även en coach/arbetsmarknadsutredare som arbetar operativt med ca 20 deltagare och finns sida vid sida med deltagaren under resan mot egen försörjning.
 
Målgruppen för verksamheten är personer mellan 18-64 år, de står idag långt ifrån arbetsmarknaden men är intresserade av att få hjälp med att prova vad som kan vara möjligt för dem. Personerna är arbetslösa, långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, långtidssjukskrivna eller står utanför ordinarie system, har ett behov av stöd från flera myndigheter/vårdgivare och där insatser från enbart en av de inblandade parterna inte bedöms kunna tillgodose personens behov.
 
Vägen till IST: Remiss skickas till JobbLaholms Kartläggningsteam med en specifik frågeställning som sedan tas upp i teamet vid behov.  IST-teamet ska fungera som en processtödjande funktion för JobbLaholms deltagare under tiden de är inskrivna på JobbLaholm.
 
Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Laholm som finns på Samordningsförbundet i Hallands hemsida. Se till att även individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Därefter bjuds du som handläggare in till teamet för att dra ditt ärende och förhoppningsvis få med dig en rekommendation om fortsatt handläggning av ärendet.
 
Om du vill nå oss kan du maila till ist.laholm@sfhalland.se eller ringa på 0703-62 47 22. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet eller inom någon annan organisation.
 

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Meddelas senare