Varberg

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

INDIVIDSAMVERKANSTEAMET I VARBERG

Vilka är vi?

Individsamverkansteamet i Varberg består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Varbergs kommun – Ekonomi och Arbetsmarknad, Region Halland - primärvård och VPM samt en teamkoordinator som ni kan kontakta vid frågor; Helén Gustafsson; 010-1192614, helen.gustafsson@forsakringskassan.se.

För vem finns vi?

Målgruppen för IST i Varberg är människor i arbetsför ålder med social, psykisk och/eller fysisk problematik och som också behöver ett samordnat stöd från flera myndigheter/organisationer för att finna en väg till egen försörjning eller studier. Ordinarie myndighet/organisation har redan gjort ett antal försök utan att nå hela vägen fram och individen har med alla säkerhet varit i olika samhällssystem under längre tid.

Vad är målet? 

Individen ska ges ökad möjlighet till egen försörjning och/eller studier genom samordning av den sociala, medicinska samt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Målsättningen är att individen med stöd från IST inom 2 år ska komma ut i arbete/studier/sysselsättning i någon form.

Remissförfarande och process

För att anmäla en deltagare fyller handläggare/kontaktperson hos någon av parterna i en remiss (finns på samordningsförbundets hemsida)tillsammans med individen. Remissen skickas till ist.varberg@sfhalland.se eller lämnas till remitterande myndighets representant i Individsamverkansteamet. När vi har tagit emot remissen kallar vi individen till ett första möte med handläggare från teamet. Därefter tar vi ställning till om Individsamverkansteamet kan ge rätt stöd. Man kan vara inskriven hos oss i upp till två år.
Planeringen blir helt individanpassad. Befintliga resurser på respektive myndighet kommer att användas, men det kan också bli aktuellt med köp av tjänst hos lämplig anordnare/vårdgivare. Allt från utredning, stödåtgärder, vägledning, arbetsprövning kompletterande vårdinsatser kan bli aktuellt. Arbetslinjen är i fokus.
Vid avslut upprättas en slutdokumentation som också innehåller en framtida planering för individen.
Konsultativ funktion
Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Varberg. Se till att också individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig, kanske också med en rekommendation om fortsatt handläggning.

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Meddelas senare